MAJORPROGRAMMET

15.03.2021

Et helthetlig områdeprogram for Majorstuen

Majorstueområdet står ovenfor store endringer i tiden som kommer, både når det gjelder de strukturelle endringer innen varehandelen, befolkningstilvekst og ikke minst de foreliggende planer om inngripen i infrastrukturen i området rundt Majorstuekrysset med Fornebubanen, lokk over Majorstuen stasjon, Marienlyst, Homansbyen mm.

Det er derfor viktig å stå samlet om en strategisk posisjonering av Majorstuen og fremheve området som et attraktivt sted å bo, besøke, arbeide og drive næringsvirksomhet.

OVERORDNET MÅL:

Styrke Majorstuens omdømme som det mest attraktive området i Oslo å bo. arbeide og oppholde seg, basert på en bærekraftig handels- og servicenæring.

Majorstuen Gårdeierforening og MBN har gått sammen i et felles prosjekt for å utrede hvordan vi skal jobbe videre for å sikre områdets langsiktige utvikling. Konklusjonen av dette arbeidet er at det er behov for en langsiktig helhetlig områdeplan som fokusere på målrettede tiltak som skal bidra til å øke områdets attraksjonskraft og verdiskaping.

SAMARBEID OG FELLES LØFT

Det er en historikk og kultur for samarbeid i området ledet av en sterk gårdeierforening og næringsforening, og det er en stor vilje og sterk motivasjon for videre samarbeid og felles løft.

For å styrke områdets attraksjonskraft vil det være viktig å fokusere på ytterligere samarbeid og involvere ulike aktører

  • Styrke samarbeidet mellom foreningene ytterligere ved å etablere en profesjonell og kompetent organisasjon som styrke områdets omdømme og ivareta en rekke fellesfunksjoner 
  • Involvere og samarbeide med offentlige instanser og private aktører som har interesse av å bidra til å videreutvikle området med fokus økt attraktivitet og verdiskapning gjennom bærekraftige nærmiljøtiltak

DESTINASJON MAJORSTUEN

Ved å samle ressursene i en felles struktur vil vi kunne bygge en profesjonell organisasjon som vil være godt rustet til å ivareta utviklingen og gjennomføring av et helhetlig områdeprogram, både som destinasjon og nabolag.

En slik struktur vil også gi alle aktørene mulighet til å tilby sine produkter, tjenester og aktiviteter; hver enkelt beboer, ansatt eller besøkende anledning til å ta del; og ikke minst bygge konsepter, lojalitet og en følelse av tilhørighet.

Et samlet Majorstuen vil også fremstå som en tydeligere enhet og snakke med én stemme til alle som har interesse av av å være med i den videre utviklingen av området. Dette vil også sikre en langsiktig strategi og finansiering slik at vi innfrir våre mål og visjoner om økt attraktivitet og verdiskapning for hele området.